۴۸ مطلب با موضوع «اخلاقی» ثبت شده است

کتابی کم نظیر....


یکی از کتبی که هر مسلمانی باید در زندکی روزانه ی خود با آنها مأنوس باشد کتب سیره ی علماء و عرفاء است چرا که تلنگری برای انسان خواهند بود .

واجب نیست اما مستحبه...!!!


ایثار یعنی ترجیح دادن دیگری بر خود و این صفت از صفات نیکوست که هر چند واجب شرعی نیست لکن مستحب است و بسیار صفت حسنه ای می باشد‌.


ایثار فقط در پول نیست ؛ ایثار در جوانب مختلف متعلق به فرد می تواند بروز دهد

سفارش به یک مظلوم...

ابوذر غفاری روزی از نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم درخواست کردند که مرا نصیحتی کنید ....

نبی اکرم فرمودند:  تقوا را رعایت کن که رأس همه امور است....

عرض کرد : لطفا بیشتر مرا نصیحت کنید .  .  .

راننده ی خواب .... !!؟!

شخص با ایمانی بود ، عادت داشت که هر زمانی که پشت فرمون ماشین می شینه ، اول بسم الله می گفت ، بعد ماشین رو روشن می کرد .....


میگوید : یک شب در حال رانندگی توی بیابان ، اون هم توی سراشیبی بودم ...