چنین نیست که همیشه باید پاسخ همه را داد بلگه گاهی سکوت برترین و البته بهترین پاسخ است؛ بسیار دیده و شنیده‌ایم که اشخاصی مورد ناسزا واقع می‌شوند، در این صورت واکنش‌های گوناگونی ممکن است از انسان صادر شود ولی رفتاری که انسان را حفظ و کرامت او را مخدوش نکند، شاید از هر کسی در چنین شرایطی صادر نشود و البته پاره‌ای توان چنین کاری را ندارند؛ چرا که به واکنش نابخردانه و واکنش مشابه عادت کرده‌اند.

قال الامام علی علیه‌السلام: دع شاتمک مهانا ترض الرحمان و تُسخط الشیطان (۱): دشنام‌گوی خود را بی‌اعتنایی تحقیر نما؛ خدا را راضى مى‌کنی و شیطان را عصبانی.

پی‌نوشت:
۱) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۱۱، صفحه ۲۹۱، ح ۲۶، باب استحباب الحلم