۳۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

کتابی کم نظیر....


یکی از کتبی که هر مسلمانی باید در زندکی روزانه ی خود با آنها مأنوس باشد کتب سیره ی علماء و عرفاء است چرا که تلنگری برای انسان خواهند بود .

واجب نیست اما مستحبه...!!!


ایثار یعنی ترجیح دادن دیگری بر خود و این صفت از صفات نیکوست که هر چند واجب شرعی نیست لکن مستحب است و بسیار صفت حسنه ای می باشد‌.


ایثار فقط در پول نیست ؛ ایثار در جوانب مختلف متعلق به فرد می تواند بروز دهد

سفارش به یک مظلوم...

ابوذر غفاری روزی از نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم درخواست کردند که مرا نصیحتی کنید ....

نبی اکرم فرمودند:  تقوا را رعایت کن که رأس همه امور است....

عرض کرد : لطفا بیشتر مرا نصیحت کنید .  .  .

تخم مرغ و یک سوال.....؟!


عبدالله دیصانی ، زندیق بود و به خدای متعال معتقد نبود که بعدها به دست امام صادق علیه السلام مسلمان و شیعه شد . 

قبل از مسلمان شدنش ، روزی به هشام بن حکم گفت‌: