۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قران» ثبت شده است

واجب نیست اما مستحبه...!!!


ایثار یعنی ترجیح دادن دیگری بر خود و این صفت از صفات نیکوست که هر چند واجب شرعی نیست لکن مستحب است و بسیار صفت حسنه ای می باشد‌.


ایثار فقط در پول نیست ؛ ایثار در جوانب مختلف متعلق به فرد می تواند بروز دهد

ملاک برتری ...... تعقل یا عبادت ... ؟افرادی بعضا پیدا میشوند و مطالبی را بیان می کنند و ژست عاقل به خود می گیرند ، حال جدای از اینکه آنچه می گویند توهم و تخیل است نه تعقل ، ژست عاقل به خود می گیرند و متدینین را انسان هائی نامعقول و بی اهمیت به عقل و تعقل و اصلا دینشان را دین یقین بدون دلیل و برهان ، جلوه می دهند.

برادر وهابی ، انکار مساوی کفر است ....

گفت : برایم قرآن بخوان .....


گفت : برایم قرآن بخوان 


گفتم : من ؟ 


گفت : آری ، تو