افرادی بعضا پیدا میشوند و مطالبی را بیان می کنند و ژست عاقل به خود می گیرند ، حال جدای از اینکه آنچه می گویند توهم و تخیل است نه تعقل ، ژست عاقل به خود می گیرند و متدینین را انسان هائی نامعقول و بی اهمیت به عقل و تعقل و اصلا دینشان را دین یقین بدون دلیل و برهان ، جلوه می دهند.