یکی از گزاره هایی که بسیار در طول تاریخ مورد استفاده و البته بیشتر متوجه دین داران گشته است و یکی از تهمت هایی است که در بین مسلمانان نسبت به متدینان مورد استفاده قرار گرفته است «جهالت دین داران به سیاست» است.

 

نمی دانم که چرا هر کسی در صنف دین داران قرار بگیرد جزو اول جملاتی که در مورد آنان در ذهن عموم افراد به ویژه غیرمتدینان در مورد دین داران مسلمان خطور می کند این است که «متدینان کجا و سیاست کجا»