در پاره‌ای از آثار اسلامی بر فرق میان گناهکار و گناه تأکید شده  و بیان شده زمانی که مومنی گناه می کند، از گناه او متنفر شوید نه از خود او.


این نشانگر تأکید بر فرق میان انسانیت گناهکار و گناه است؛ و این یک نوع آموزش برای مسلمانان است که در نگاه خود بین کسی که اهل ایمان است و گناه هم انجام می دهد فرق بگذارند و به انسانیت و آدمیت او احترام گذاشته شود؛ و البته یک نوع فتح الباب برای کسی است که گناه کرده تا توبه نماید؛ و الا مقصود احترام گناه و ساکت شدن بر آن و یا زایل شدن استنکار و اشمئزاز از گناه نیست.