گرانی بر بسیاری از امور تاثیر بسزایی دارد که مهم ترین آن ها ایمان اشخاص و قشر جامعه است که همراه با بهبود آن، ایمانی قوی تر و با بد شدن آن، ایمانی سست تر را به ارمغان می آورد؛ بدین جهت در آثار اسلامی تاکید می شود که:


کاد الفقر ان یکون کفرا: فقر موجب کفر می شود.