یکى از مهم‌ترین صفاتی که برای مومن بیان شده این است که از یک راه و طریق، دو بار ضربه نخورد؛ در قضایای سیاسی اخیر در مورد برجام که عده‌ای ندای برجام جدید را با أمریکا می‌دهند، باید گفت که در آثار اسلامى وارد شده که:
لایُلدَغ المؤمن من جحر واحد مرتین : مؤمن از یک سوراخ، دوبار ضربه نمى‌خورد