پاره‌ای از مردم گمان می‌کنند که همیشه کارها با حساب و کتاب آن‌ها پیش می‌رود؛ در حال که چنین نیست که راه‌های حاصل شدن هدف، منحصر در همین اموری باشد که بشر بدان آگاهی یافته است؛ بلکه ممکن است راه‌هایی وجود داشته باشد که هنوز انسان بدان آگاه نشده و خدای متعال از آن راه آن هدف را محقق می‌نماید.

بنابراین انسان باید در عین حساب همه‌ی کارهای خود، توکل به خدای متعال داشته باشد.