رفتار کریمانه و انسان‌مدارانه جزء حقوق هر انسانى است؛ نباید چنین باشد که اگر کسى ثروتمند باشد، با او رفتار کریمانه شود و اگر فقیر به مانند یک ذلیل با او رفتار شود.


قال الإمام الرضا علیه السلام: من لقِى فقیرا فسلم علیه خلاف سلامه على الغنى لقى الله عزوجل و هو علیه غضبان (١): هر که فقیرى را ببیند و با او بر خلاف رفتارى که با ثروتمند دارد، رفتار نماید، خدا را روز قیامت در حالى که بر او خشمگین است ملاقات می‌کند.


پی‌نوشت:

۱) الأمالی الصدق، الصفحه ۶۴۹