گاهی آن چنان درباره ی پاره ای از امور سخن رانده می شوده که انسان را از چیزی که بسیار مهم است باز می دارد؛ حتما شنیده اید که در ارزش معنوی تلاوت قرآن کریم سخن ها رانده شده است؛ ولی گاهی این سخن ها انسان را از مهم ترین هدف نازل شدن آن که تامل کردن است وامی دارد؛ باید توجه داشته باشیم که ارزشمندترین فعل در مورد قرآن، تدبر و تامل کردن در آن است نه چیز دیگر.

افلایتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها (1): چرا در قرآن تدبر نمی کنند یا بر دل هایشان قفل نهاده شده است.


پی نوشت:

1) محمد، آیه 24