در زندگانی گذشتگان، بسیاری از امور بودند که انسان به عنوان ضرورت بر خود لازم کرده بود که خود و زندگی خود و البته فکر و چارچوب فکری خود را محدود بدان‌‌حدود کرده بود؛ که البته چنین اموری ویژه‌ی آن زمان نیست بلکه در هر زمانی وجود دارد.


قرآن در مورد پیامبر و ظهور اسلام می‌فرمایند: ... و یضع عنهم إصرهم و الأغلال التی کانت علیهم (١): و بارهاى سنگین و زنجیرهایى که بر گردنشان بود را کنار بزند.


پی‌نوشت:

۱) اعراف، آیه ۱۵۷