از مسائلی که باید به آن توجه شود که موجب پیشرفت های بسیاری در عرصه های مختلف فکری، سیاسی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد، پیشرفت دانش و علم است؛ و باید دانست که این پیشرفت محقق نخواهد شد جز با فراگیری دانش و بعد به کاری گیری آن؛ پس فراگیری علم از مهم ترین ارکان تحقق پیشرفت است و نهضت علمی موجب تحقق پیشرفت در همه ی عرصه خواهد شد.

یکی از صفت هایی که برای پرهیزکاران یاد شده، حریص بودن در فراگیری دانش است؛ که این نشانگر آن است که دانش و اکتساب آن جز مهم تشکیل دهنده ی زندگی پرهیزکاران است و البته جز مهم تشکیل دهنده‌ی جامعه ی اسلامی حقیقی خواهد بود؛ و جامعه اسلامی حقیقی، یک جامعه دانش دوست و فراگیر دانش است.

امام علی علیه السلام: و حرصا فی علم (1): طمع پرهیزکاران در فراگیری دانش است.

پی نوشت:
1) نهج البلاغه، خطبه متقین