باید توجه داشته باشیم که چنین نیست که اگر بخواهیم کسی یا کسانی را به راه درست دربیاوریم، باید به او یا اعتقادات او بی احترامی کرد؛ بر عکس همیشه باید به هر انسانی با هر عقیده ای احترام گذاشت و اگر قصد سخن گفتن با او و انتقاد داشته باشیم باید به او فهماند هدف اهانت به او نیسست بلکه هدف نگاه عاقلانه و انتقاد مودبانه است.

به همین دلیل قرآن کریم خطاب به مسلمانان می گوید: و لاتسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم (1): و هر آن چه یا هر کس را که به غیر از خدا می پرستند را دشنام ندهید؛ چرا که از روی ناآگاهی به خدا دشنام خواهند داد.

پی نوشت:
1) انعام، آیه 108