سوار قطار شدیم و بعد از مدتی یکی از افرادی که با ما در کوپه بود گفت:  دین چه خدمتی به انسان در طول تاریخ کرده جز خرابی و کشت و کشتار!


گفتم: دوست من این جور سخن گفتن در مورد دین و حکم کردن کلی در مورد آن جدای از این که تخصص و اطلاعات وسیع می خواهد؛ باید گفت: این مشکلات عمده ای که در طول تاریخ به وجود آمده نه به خاطر این است که دین می خواهد مردم چنین باشند بلکه بدین خاطر است که یا مردم دین را به درستی نفهمیده اند و یا بدین خاطر است که دشمنان بین مسلمانان اختلاف انداخته اند و مسببات خرابی را فراهم کرده اند و یا اسباب دیگری که مجال بیان آن نیست؛ ولی در منابع دینی مانند قرآن آمده که اگر دین اسلام به طور صحیح اجرا شود نه تنها خدمات معنوی بلکه حتی خدمات دنیوی و مادی هم به بشر می تواند بکند: و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض (1): اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آن ها می گشودیم.

و این نشانگر این است که دین نه تنها قادر به تقدیم خدمات معنوی به بشر است بلکه حتی خدمات دنیوی هم می تواند به انسان عرضه بدارد ولی بدین شرط که دین به طور کامل و به نحو صحیح و با اعتقاد افراد بدین مسئله اجرا شود.

پی نوشت:

1) اعراف، آیه 96