تازه ازدواج کرده بودم و ما را برای مراسم عروسی دعوت کرده بودند و همه ی خانواده قرار بود که بروند.


گفتم: من و همسرم نمی رویم


گفتند: چرا؟

گفتم: در این مراسم صدای موسیقی های که در شریعت ممنوع اعلام شده است، پخش می شود و جانب دین در هیچ جای این مراسم تقریبا رعایت نمی شود بلکه برعکس اغلب کارهای حرام را در این مراسم انجام می دهند و ما نمی رویم.

 

گفتند: بابا پسر عموی توست، چرا نمی روی فردا چه می گویند؟!


گفتم: برای من مهم نیست؛ برای من دستور دین مهم است.


گفتند: بابا حزن و گریه به جای خود و شادی به جای خود!! نمی شود که همه اش گریه کنیم!

 

گفتم: مگر دین گفته همیشه گریه کنید!! شادی باید اسلامی و انسانی باشد؛ خدا در قرآن می فرماید: و اجتنبوا قول الزور (1): از قول زور دوری کنید؛ در آثار اسلامی وارد شده که یکی از مصادیق قول زور غنا است.


پی نوشت:

1) حج، آیه 30