انسان هدف دار در مسیری که دارد، گاه باید برای تحقق آن از پاره ی زیادی از اموری که شاید هر انسانی آن را داراست، چشم پوشی کند؛ چرا که اهتمام به آن ها و یا حتی گاهی نگاه به آن نیز موجب دل مشغولی و مشغول شدن انسان به چیزی که نه تنها در راستای هدف او به او کمک نمی کند بلکه او را از تحقق آن هدف بسیار دور می کند.


نبی خاتم صلی الله علیه وآله وسلم که قرآن کریم در جایی به جنابشان خطاب می کند و می فرماید: و لاتنس نصیبک من الدنیا (1): بهره ی خود از دنیار را فراموش نکن، ولی در جایی دیگر که می رسد به ایشان خطاب می کند: فلاتعجبک اموالهم و لا اولادهم (2): و اموال و فرزندان آنان موجب شگفتی تو نشود.


و این بیانگر این است که نبی اکرم برای تحقق اهداف خود باید از پاره ای از مادیات و حتی نگاه به آن ها دوری کنند و فقط از آن ها به حداقل ها اکتفا کنند.


پی نوشت:

1) سوره قصص، آیه 77

2) سوره توبه، آیه 55