آزادی واژه ای است که متاسفانه همه بر زبان می رانند به ویژه سیاسی ها که برای تحقق هدف های سیاسی خود این واژه را برای مایل کردن مردم به سمت خود آن را بکار می برند؛ اما باید گفت که آزادی بی قید و بند را هیچ انسانی نمی پذیرد؛ چرا که نتیجه ای جز هرج و مرج در جامعه نمی دهد.

آزادی مطلق، که نه بلکه آزادی محدود به حدود قانون مورد قبول همه ی جامعه‌های انسانی است؛ به همین جهت در همه‌ی جامعه‌ها حتی یک جامعه‌ی روستایی، قوانینی در آن جا حکومت می کند که آزادی را محدود می نماید.


جالب است بدانید که انسان موجودی است که خود برای خود حدودی وضع می کند یعنی عقل انسان برای انسان حدودی وضع می کند و او را وادار به رعایت آن ها می کند و این از عجیب ترین امور در انسان است؛ به همین دلیل دین اسلام آزادی عاقلانه را برمی تابد و همان را گسترش می دهد و انسان را به آن راهنمایی می کند؛  البته دین اسلام، سوء استفاده از آزادی و تفسیر آن به حیوانیت را نمی پذیرد و آزادی عاقلانه ی انسانی را رواج می دهد.