شاید دید‌ه‌اید که پاره‌ای هدفی را برای خود ترسیم می‌کنند ولی بعد از مدتی که به دنبال آن می‌روند، بی‌نشاطی دامن‌گیر آنان می‌شود؛ باید دانست که ایمان قوی نداشتن و استمرار نداشتن آن (۱)، از مهم‌ترین عواملی است که باعث خمودی و بی‌حالی و نداشتن نشاط کافی در رسیدن به هدف می‌شود.

پی‌نوشت:

۱) راه و رسم پرهیزکاران، آیت‌الله مکارم شیرازی(ره)، صفحه ۱۶۰