گاهى با انجام کارى نیکو چنان بدان کار خرسند می‌شویم که گویا در به خود می‌گوییم که اگرمن وارد بهشت نشوم، دیگر چه کسی قرار است پارد بهشت شود! انگار نمی‌داند که کار نیکو، در بیان نیکوست در صورتی که خودپسندی را در حین کار چاشنی آن نکنیم.

در بیان صفت‌های پرهیزکاران وارد شده:

یعمل الاعمال الصالحة و هو على وجل (١): کارهاى نیک را در حالی که ترسان است، انجام می‌دهد.


پی‌نوشت:

۱) نهج‌البلاغه، خطبة المتقین