انسان با آرزو در حال تکاپو در این جهان است و بدون آن جامعه به رخوت و سستى کشانده خواهد شد؛ بنابراین آرزومند بودن انسان دین‌دار بد نیست و آن‌چه مذموم است طول آرزو است نه اصل آن.


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الأمل ررحمة لأمتى و لولا الأمل ما أرضعت ام ولدها و لاغرس غارس شجراً (١): آرزو رحمتى براى امت من است و اگر آرزو نبود، مادرى فرزندش را شیر نمى‌داد و نه هیچ باغبانی، درختی را نمی‌کاشت.


پی‌نوشت:

۱) سفینة البحار، ج ١، ص ٣٠، واژه أمل