انسان، موجودی است که ممکن است تحت تأثیر شرایط و محیط خود قرار گیرد و در نتیجه افکار او همانی خواهد شد که محیط به او تلقین می‌کند؛ بسیارند کسانی که از آنان درخواست فکر و درنگ در راه درست شد ولی آنان به تاثُر از محیط خود، راه درست را انکار نمودند و گفتند: آیا می‌خواهی ما را از سنت پدران ما، جدا کنید و سپس بر ما ریاست نمایید!!


قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا وتکون لکما الکبریاء فی الأرض وما نحن لکما بمؤمنین (۱): گفتند آیا آمده‌ای که ما را، از آنچه پدرانمان را بر آن یافتیم، منصرف سازی؛ و بزرگی (و ریاست) در روی زمین، از آن شما دو تن باشد؟! ما (هرگز) به شما ایمان نمی‌آوریم!


پی‌نوشت:

۱) سوره‌ی یونس، آیه‌ی 78