انسان گاهی هدفی والا دارد ولی به او می‌خندند؛ باید دانست خنده به او در واقع خنده به افکار سطحی خود است؛ و همیشه در تاریخ صاحبان افکار سطحى به آفاق وسیع پیامبران مى‌خندیدند.


 اگر می‌خواهید چنین امری را تجربه کنید، فقط کافی است افق فکری خود را کمی گسترده کنید تا ببینید چطور جامعه و صاحبان فکر سطحی شما را به تمسخر می‌گیرند.