دیدن نعمتی نزد دیگران شاید حسادت برخی را برانگیزد ولی چه خوب است که زمانی دیدن نعمتی نزد دیگران بگوییم خدا را شکر ( الحمد لله)