انقلاب اسلامى از همان آغاز حرکت، جهانى بودن آن را به روش‌های مختلف بیان نمودند و نشاان داده شد که این انقلاب که خواهان تحقق حکومت الهی و شورش بر ظلم و ظالمان بود که محدودیت جغرافیایی و زبانی و نژادی نمی‌شناسد.
امام خمینی (ره):‌..ما صدای خود را به گوش جهان خواهیم رساند. (۱)

صدای حق و حقیقت باید همیشه رسا و دارای بردی گسترده باشد....

پی‌نوشت:
۱) صحیفة الامام، الجزء١، الصفحة ١١٣