هنگام مشاهده‌ی مخالفت با قانون اساسی کشور که بیش از ۹۸٪ به آن آری گفته‌اند باید خالفت‌های خود را اظهار کرد و این اعتراض‌ها باید تا بازگشت به قانون، ادامه داشته باشو و اگر غیر از این باشد و هر یک از مسئولین هر کاری انجام دهد، کسی زبان به اعتراض نگشاید، این مقدمه‌ای خواهد بود برای مخالف‌های قانونی دیگرو اگر چنین ادامه یابد تا الغای قانون اساسی کشور هم پیش خواهد رفت؛ پس هنگام مشاهده‌ی خلاف قانون باید همه‌ی ملت اعتراض مستمر داشته باشند تا زمانی که دست از چنین اعمالی بکشند.

امام خمینی (ره): لازم است آقای... بداند که این ملت، خیالشان راحت نخواهد شد تا زمانی که قانون... لغو شود. (۱)

پی‌نوشت:
۱) صحیفة الامام، الجزء١، الصفحة ١١٣