نظام اسلامى که براى اجراى احکام عدالت محورانه‌ی اسلام تحقق یافته است، بلید همیشه این را مد‌نظر و سرلوحه‌ی کار خود قرار دهد که هدف، نشر اسلام و نشر عدالت، اولا در محدوده‌ی حکومت و ثانیا در جهان؛ اما اگر نظام اسلامی بخواهد خلاف این را به نام اسلام انجام دهد، در این صورت هم خود را نابود خواهند کرد و هم حکومت‌شان از بین خواهد رفت؛ یا نباید ادعای اسلام و تبعیت از اسلام کرد یا اگر ادعا کرد باید تا حد توان از اسلام و مرزهای عقیدتی و عملی آن دفاع نماید و نباید به آن ضربه بزند.

امام خمینی (ره) در خطابی که هر چند مخاطبان، طلاب حوزه هستند ولی در حقیقت در خطاب که به همه‌ی منتسبان به اسلام است فرمودند: 
شما آقایان، وظیفه‌ی شما خلاصه می‌شود در حفظ اهمیت اسلام و هیبت او است در هر کجا که باشید و اگر کاری خلاف زی طلبگی خود انجام دهید، شما همه‌ی علما را بدنام می‌کنید..(۱)


پی‌نوشت:
۱) صحیفة الامام (ره)، الجزء١، الصفحة ١٣٢