انسان در هر جایى که هست باید به دنبال انجام تکلیف خود باشد و تکلیف محور بودن را نباید در هیچ زمانى رها کند؛ چرا که در خانه بودن از روى تکلیف و انجام وظیفه، از پویایی و فعالیتی که تکلیف نیست، بسی برتر و بهتر بلکه همو نیکو است. (١)

پس هیچ‌گاه نگاه به فعل یک انسان نگاه نکنیم بلکه نگاه کنیم به این‌که آیا انجام چنین رفتار و کرداری وظیفه‌ی او بوده است یا خیر؟ چرا که انجام آن‌چه که وظیفه‌ی انسان نیست؛ انجام کاری است که در تحقق یا سرعت بخشیدن در رسیدن به هدف تأثیر به سزایی ندارد؛ و انسان هدف‌دار از چنین رفتارهایی دوری می‌جوید.


پی‌نوشت:

۱) فی‌مدرسة الشیخ بهجت (١)، الجزء ١، الصفحة ١١٢،١١٣