در پاره‌ای از آثار اسلامی به چنین امری تأکید شده که نگاه به قرآن کریم که در اخبار از آن تعبیر به مصحف شده موجب پاداش است و نگاه به مصحف یعنی قرآن موجب چنین پاداشی است؛ ولی چنین باید گفت که نمی‌توان این اخبار را که مربوط به مصحف است را به برنامه‌های قرآن در تلفن همراه سرایت داد؛ چرا که چنین چیزی از آثار اسلامی مرتبط برداشت نمی‌شود؛ در این صورت باید به دلالت همان اخبار اکتفا شود و چون‌ مورد حدیث( نگاه به قرآن کتابت شده) قدر متیقن و جزمی است ولی سرایت دادن آن، از مورد حدیث به موارد دیگر محل شک و تردید است و نیازمند دلیل است؛ ولی چون دلیلی وجود ندارد پس به مورد حدیث( نگاه به قرآن کتابت شده)، اکتفا می‌شود.


جاء فى الروایة:... النظر فى المصحف من غیر قراءة عبادةٌ (١): نگاه به مصحف( قرآن) بدون قرائت آن، عبادت است.

تلاوت قرآن از روى مصحف را فراموش نکنیم.


١) فى مدرسة الشیخ بهجت (ره)، الجزء ١، الصفحة ١٥٨