گاهى تصور مى‌شود که انسان اگر بخواهد کاری انجام دهد به ویژه اگر کاری نیکو باشد، تأمل و دقت در آن نیاز نیست و باید سریعا به آن کار اقدام کند؛ اما حقیقت غیر از این است؛ چرا که باید پیش از انجام هر کاری توجه و تأمل لازم را به آن کار را داشته باشیم تا در نهایت منتهی به پشیمانی نگردیم. 
وارد شده است که: 

إن التدبیر قبل العمل یؤمنک من الندم (١): تدبیر کردن قبل از انجام فعل موجب در پشیمان نشدن در کارهاست.

پس باید توجه داشت که عجله نکردن در کارها حتى اگر کار نیکو باشد، باید با تدبیر و دقت و برنامه‌ریزی باشد و عجله کردن در کارها، ممکن است پشیمانی را به همراه داشته باشد.

پی‌نوشت:
۱) غررالحکم و دررالکلم، جلد ۱، صفحه ۳۷۲