فهم پذیرش اعمال نزد خدای سبحان، سخت و پیچیده نیست؛ چرا که ملاکی را برای بندگان خود مطرح نموده است که با تحقق آن‌ها، قبولی اعمال محقق خواهد شد و با نبودش، عمل مقبول نخواهد شد:
إنما یتقبَّل اللهُ من المتقین(۱): خدا فقط از اهل تقوی می‌پذیرد.

تقوا یگانه ملاک خدا در پذیرش اعمال بندگان است که البته باید گفت که تقوا یعنی انجام دستورات خدا و ترک مناهی او.

پی‌نوشت:
۱)سوره مائده، آیه ۲۷