من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة(١): هر که بمیرد و امام خود را نشناسد به مرگ جاهلى مرده است.

پر واضح است که مرگ جاهلى، نتیجه‌ی زندگی جاهلی است و اگر انسان، زندگی عالمانه‌ای داشت، نباید مرگش جاهلانه می‌شد و از آن جهت که مرگ عصاره‌ی زندگی انسان است پس هر که به مرگ جاهلی بمیرد، این یعنی زندگی جاهلانه داشته است.(٢)

پس شناخت حقیقی امام عصر علیه‌السلام یعنی خروج از زندگی جاهلانه و وارد شدن به زندگی عاقلانه؛ و این ثمره‌ی شناخت امام است و انسانی که منتظر است انسانی دارای زندگی عاقلانه است و همو است که مرگ او عاقلانه‌وار است.

پی‌نوشت:
۱)کمال الدین ، الجزء ٢، الصفحة ٨١
٢)الامام المهدى الموجود الموعود، الشیخ جوادى الآملى، الصفحة ٣٤