یکی از اموری که در آثار اسلامى وارد شده عشق به زادگاه است که به آن تأکید شده است؛ عشق به زادگاه، شاید در نظر عامه‌‌ی مردم بسیار نیکوست ولی این که آن را به خدا نسبت دهند کمی برای آن‌ها مشکل است.


اما دین، عشق به زادگاه را ارج می‌نهد و تأکیدی بر آن می‌کند که فراتر از تأکید مردم به آن است؛ چرا که آن را جزء ایمان مى‌شمارد: 

حب الوطن مِن الإیمان: عشق به زادگاه از ایمان است.(١)


ایمان انسان دین‌دار به تکامل خود نخواهد رسید مگر اینکه به زادگاهش عشق بورزد. حال که چنین است در صورتی که شخصى دین‌دار، از زادگاهش دفاع کند و کشته شود، چون در راستاى ایمان و برای آن گام برداشته است، شهید شمرده می‌شود.

پى‌نوشت:

۱)این حدیث را عده‌ای حدیث نبوی می‌دانند و عده‌ای آن را موضوع یعنی غیرقابل اعتماد چه سندا و چه دلالتا می‌دانند و آنچه نقل شده صرفا از باب شهرت نزد عموم مردم نقل شده؛ هر چند در پاره‌ای از کتاب‌های روایی به عنوان رُوِیَ: نقل شده، ذکر شده است و در صورتی که بخواهیم بحث علمی دقیقی داشته باشیم، شاید این جمله قابل استناد علمی نباشد.