در تاریخ رنگى است که فراموش نمى‌شود و آن رنگ را در خود حفظ می‌کند و به خوانندگان خود نمایش می‌دهد و آن رنگ سرخ است. رنگ سرخ خون، هیچ گاه در تاریخ پاک نمی‌شود.


امام حسین‌علیه السلام هنگام دیدن انحراف عمیق در جامعه، خواست که جنبش اصلاحی خود را در تاریخ ثبت کند تا همه بدانند که گاهی برای نگاهداری راه درست و آگاه کردن مردم حاضر و آینده باید خون خود را جاری تا سرخی آن برای جویندگان راه درست نشانه‌ای باشد؛ به بیت زیر که شاعر در بیان هدف جنبش حسینى از زبان ایشان سروده توجه نمایید:


إن کان دین محمد لم یستقِم      الا بقتلى فیاسیوف خذینى(٢)

ترجمه: اگر دین محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) جز با کشته شدن من به درست و به وضع طبیعى خود برنمى‌گردد پس ای شمشیرها مرا بگیرید.


پی‌نوشت:

۱)الملحمةالحسینیة، الشهید المطهری، الجزءالاول، الصفحة ٢١١

٢) دیوان الشیخ محسن أبو الحب