یکی از عنصرهای مهم در رخ دادن پیروزی، روش و راه بیان هدف‌های جنبش توسط رسانه‌ی آن است.
در تحقق پیروزی، اضافه بر راستی جنبش‌ و رسانه‌ی همسان و در تراز آن، به روش بیان همسان جنبش نیاز است؛ بدین معنا که باید روش بیان با جنبش هم پوشانی داشته باشد و توان تأثیرگذاری بر دیگران را داشته باشد؛ هم در واژه‌ها و هم در  بیان واژه‌ها تا هدف‌های آن جنبش را به انجام برساند.(۱)

 البته در کتاب وحیانی اسلام(قرآن)  از این عنصر یادهایی شده است که در زیر پاره‌ای از آن‌ها را بیان خواهیم کرد:

فقولا له قولا لینا لعله یتذکر أو یخشى(۲): پس به نرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکّر شود، یا (از خدا) بترسد!

بیان نرم در تحقق هدف جناب موساى کلیم علیه‌السلام هنگام سخن با فرعون تأثیر داشت به همین سبب دستورى مبنى بر توجه به این عنصر مهم هنگام سخن و بیان هدف‌ها صادر شد و درخواست اجرای روش نرم‌خویانه در زبان را دارد و این نرم‌خوئی باید در لحن سخن تحقق یابد همانطور که در اختیار واژه‌ها چنین باید باشد.


پی‌نوشت:
۱)الملحمة الحسینیة، الجزء الاول، الشهید المطهرى، الصفحة ١٦٠
٢)القرآن الکریم، سورة طه، الآیة ٤٤