همزیستی از مسائلی است که در نماز به آن صراحتا اشاره شده مثلا : اهدنا الصراط المستقیم.‌‌‌‌..

در این آیه سخن از جمع است نه فرد و دعا برای هدایت جمعی است  و البته بالاتر از آن قرآن به صلح هم اشاره می‌کند السلام علینا و علی عبادالله الصالحین...

سٍلم و صلح عمومی برای همه‌ی انسان‌های صالح و نیکوکار...(۱)


 »»»نماز نماد اهل ایمان برای خضوع در برابر خداست...


پی‌نوشت:

۱)التریة و العلیم فی الاسلام، الشهید المطهری، الصفحة ١٧٠،١٧١