گاهى فعلى انجام‌ می‌شود که آثاری بسیار اثرگذار در زندگی دارد؛ مثلا تصور کنید فعلی را روزانه مسلمانان انجام می‌دهند که در صورت دقت به این فعل، به آثار جالب آن واقف می‌شویم.

در نماز امکان صحبت با دیگران، روی برگرداندن، خوردن و آشامیدن و بعضی از اموری که در رساله‌های عملیه آمده موجب عدم صحت نماز و بطلان آن خواهند شد و این یعنی تمرین کنترل جسم هنگام ارتکاب فعلی خاص و رعایت ادب هنگام صحبت با غیر.

و البته در نماز گریه کردن برای غیر خدا و خندیدن هم ممنوع و موجب بطلان نماز خواهند شد و این یعنی تمرین روحی برای کنترل احساسات می‌باشد.

»»» باید بدانیم که نماز ارتباط بین خلق انسانی با پروردگار با حرکاتی ویژه و متمایز است ولی این فعل اثراتی هم دارد جسمی و روحی که پاره‌ای از آن بیان شد...

پی‌نوشت: 
۱)التعلیم و التربیة فى‌ الاسلام، الشهید المطهری رحمه‌الله، الصفحة ١٦٩ ،١٧٠