عاشورا با بلاهای بزرگی که داشت باز هم دستاوردهای زیادی ازجمله آموختن صبر،استقامت،شجاعت،امربه معروف و نهی از منکر به دیگران،تمییز دادن حق از باطل،معرفی انسانیت، آشکار ساختن کفر یزیدی و عدم تسلیم و بندگی را به نسل های بعدی خود آموخت.

عاشورا به بشریت آموخت چگونه ایمانش را محک بزند، اینکه کفر با شهادت و اسارت از بین می رود نه با بیعت و تسلیم کورکورانه.

هدف از عاشورا کشت و کشتار و پیروزی نبود،عاشورا یک آزمایش بزرگ الهی بود، امام حسین علیه السلام و یارانش با وجود قلّت از دشمن نترسیدند بلکه ایستادگی کرده و شهید شدند تا درس عبرتی برای دیگران ساختند، این پیام شجاعت عاشوراست.


پی نوشت:حماسه حسینی،محمدرضا عرب زاده،ص۱۰