انجیل  از حضرت عیسی علیه السلام در مورد آخرالزمان نقل می کند که ملت ها با هم در جنگ و ستیز خواهند بود, وقایعی همچون زلزله، وبا و قحطی اتفاق خواهند افتاد. مردم از هم متنفر خواهند شد، آفتاب تاریک و ماه بی نور می شود ‌و ستارگان از آسمان فروخواهند ریخت.

اما نکته مهم در این پیشگویی این است که تمامی این حوادث و بلاهای بزرگ همانند درد زایمانی است که جهان باید از سر بگذراند تا لیاقت ایمان به نجات را پیدا کند.

در این گفتارها خدا به طور مستقیم اقدام به نجات نمی کند بلکه مسیح به عنوان فرستادهٔ خدا به نجات ایمان آورندگان خواهد شتافت.


پی نوشت:منجی در ادیان،روح الله شاکری زواردهی،ص۱۸_۱۹