نجران اسم محلی است در کوهستان شمالی یمن و اراضی آن متعلق به قبیله همدان بوده است. 


قولی دیگر میگوید نجران شهری از شهرهای یمن است که به نام بناکننده آن نجران بن فریدة نامیده شده است.


پی نوشت: از مباهله تا عاشورا،محمد امینی گلستانی،ص۱۴_۱۵