دو انسان که همراه هم باشند و یا رابطه‌ی برادری و یا خویشاوندی با هم داشته باشند؛ حقی بر گردن همدیگر پیدا می‌کنند. 

باید توجه داشته باشیم که اسلام بین دو مسلمان، رابطه‌ی تنگاتنگ برادری را مطرح می‌کند و طبیعتاً وجود چنین رابطه‌ای تکلیف آور است و حقوقی را بر همدیگر ثابت می‌نماید. این حقوق حداکثر و حداقلی دارند.

در روایات اسلامی حداقل حقوق مسلمانان بر یکدیگر را این دانسته که هر آنچه برای خود می‌پسندی، برای دیگری هم بپسندی و هر آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگری هم مپسند.(۱)


پی‌نوشت:

۱)کلمات فی الطریق، الشهید المطهری، الصفحة١٦٥