باید دانست که مسأله ی کنترل جمعیت، ممکن است بنا بر مصلحتی، زمانی اجراء شود لکن اجرای دائمی آن به ضرر مسلمین است؛ چرا که غرب، معمولا خواهان نابودی اسلام است و روش های مختلفی را در این مسیر اجراء می کنند.

یکی از آنها: سعی در کاهش دادن عدد مسلمین است که در نتیجه موجب کاهش افراد مصلح مسلمان و علمای مدافع اسلام خواهد شد و علاوه بر این فرزند کم موجب تقلیل مسؤولیت خانواده می شود و همین موجب میل خانواده به فساد و افساد می شود فلذا می بینید که غرب سعی می کند که این مفاهیم (فرزند کم ، زندگی بهتر ، آسایش بیشتر و امکانات رفاهی بیشتر و....) را به بعضی از ساده لوحان بقبولانند...


منبع: تحدید النسل فکرة غربیة، الامام السید محمد الحسینی الشیرازی، الصفحة ١٠