یکی از مظاهر عبادت خدای سبحان روزه است. اگر انسان روزه بگیرد خدای عزوجل امور او را تیسیر می کند فذا بعضی از علما خدا را با خطاب زیر ندا می دهند: 

یا مُسهِّل الامور الصعاب : ای تیسیر کننده ی امور سخت.


قرآن کریم می فرماید :

فاما من اعطى و اتقى و صدّق بالحسنی فسنیسره للیسرى

ترجمه : پس آنکه انفاق کرد و تقوا پیشه کرد و جزای نیک الهی را تصدیق کرد پس ما او را در مسیر آسانی قرار می دهیم.


*** خدای عزوجل هر که در مسیر مستقیم حرکت می کند، کارها را برای او ساده می کند کما اینکه نمونه هایی از آن را در مورد انبیا علیهم السلام را ذکر کرده است.


پی نوشت: 

حکمة العبادات، العلامة جوادی الآملی، الصفحة ١٢١