لباس از شؤون بشری است که قدمتی به قدمت تاریخ بشری دارد لکن سؤالاتی وجود دارد که جای طرح آنها بالاخص در عصر حاضر موجود است مثل: 

چرا انسان لباس می پوشد ؟ 
چه ارتباطی بین لباس و ویژگی های روحی انسان وجود دارد ؟
چه ارتباطی بین وضع مالی انسان و سطح اقتصادی او و بین نوع لباسی که می پوشد دارد ؟
لباسهایی که انسانهای یک اجتماع می پوشند چیست ؟ 
نظر ادیان در مورد لباس و پوشش چیست؟ 
و...

برای یافتن پاسخ این سوالها و نظایر آن می توانید به کتابی بسیار جذاب و شیرین به نام ( فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی ) نوشته ی دکتر غلام علی حداد عادل ، مراجعه نمائید ...


منبع: ثقافة العرى و عرى الثقافة ، غلام علی حداد عادل ، الصفحة ٥ ، ٦