گاهی افراد از بانکها وام دریافت می کنند و بانک پرداخت سود معین از طرف وام گیرنده را شرط می کند تا به آنها وام دهد و البته گاهی وام دادن بانک همراه با گرفتن رهن است.  آیا دریافت وام اشکال دارد یا خیر؟ 


جواب:

وام گرفتن از بانک در صورتی که سودی را برای وام دادن شرط کند جایز نیست چون رباست و فرقی بین همراه بودن وام با رهن یا بدون آن وجود ندارد ولی جایز است که آن پول را از بانک بگیرد ولی نه به قصد وام و بعد با اجازه و اذن حاکم شرع (مرجع تقلید خود) یا وکیل ایشان ، در آن پول تصرف کند و علم شخص به اینکه بانک ، جبراً سود وام را از او دریافت خواهد کرد به این مساله ضرر نمی رساند پس اگر بانک ، سود را از او طلب کرد و شخص نمی تواند از دادن سود ممانعت و تخلف کند ، جایز است که آن زیاده و سود را پرداخت کند.


منبع:الفتاوَی المیسرة، صفحه ی 284 ، حضرت آیت الله سیستانی دام ظله الوارف