پیر بود و مسیحی و در حال گدایی ....

حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و عده ای از کنارش گذشتند ، حضرت امیر وقتی او را دیدند فرمودند : 
این کیست ؟!

عرض کردند: شخصی است که زمانی که جوان بود ، خودش کار می کرد و زندگی اش را اداره می کرد و در آن ایام برای دوران پیری اش چیزی ذخیره نکرده لذا الان به گدایی افتاده و علاوه بر این مسیحی است!!!

حضرت فرمودند : 
زمانی که جوان بود از او کار کشیدید ولی الان که پیر شده او را رها کرده اید به حال خودش! بروید و از بیت المال ، خرجش را بدهید....

بسیار جالب است که بازنشستگی از زمان حضرت امیر علیه و آله السلام رایج بوده لکن برای انسان ناتوان ، نه جوانی که توان کار دارد و عجیب این است که حضرت امیر علیه السلام از بیت المال زندگی این شخص مسیحی را تامین میکند و به انسانیت او و وظیفه ی حکومت در قبال رعیت و اهل ذمه توجه میکند و خرج او را از بیت المال می دهد....

منبع: قصص الابرار ، الشهید مرتضی المطهری رحمه الله تعالى ، صفحه ی ١٩٩ ،٢٠٠