از مسائلی که در نزد مکتب اهل بیت علیهم السلام روشن و مسلَّم است در مسائل فقهی ، جایز بودن ازدواج موقت است ؛ لکن فقهای اهل تسنن در این مسأله اختلاف دارند . اغلب آنها فتوای بر عدم جواز ازدواج موقت می دهند . 


جالب این است که در یکی از کتاب های معروفشان از آقای ابن جریر طبری که از بزرگان حدیث ، تاریخ و تفسیر ، نزد اهل تسنن است ، حدیثی از حضرت امیر علیه السلام نقل میکند که دلالت بر تحریم آن توسط عمر دارد که خلاف نظر قرآن و پیامبر و خود حضرت علی علیهما و الهما السلام است که ترجمه ی آن به قرار زیر است : 


....علی علیه السلام فرمود : اگر نه عمر از متعه ( ازدواج موقت) نهی کرده بود ، جز شخص شقی ، زنا نمی کرد....


منبع: تفسیر الطبری ، ابی جعفر محمد بن جریر طبری ، جزء ٨ ، صفحه ی ١٧٨