بسیار می بینیم در جامعه ی مسلمین که حاضر نیستند از حق خود کوتاه بیایند و گمان می کنند که اگر گاهی از حق خود کوتاه بیایند ، این ضعف است و حقارت در حالی چنین خصلتی انسانی است و ایثار نام دارد. دیده اند که دو اتومبیل همزمان به مکانی که گنجایش یک نفر را دارد یا زمان ترافیک ، کسی حاضر نمی شود کمی و آن هم گاهی از حقش بگذرد و به دیگری بدهد و موارد زیاد دیگر ....


لطفا به حدیث زیر توجه بفرمائید : 

روزى فاطمه زهرا علیها السلام در حالى که آثار ضعف و گرسنگى از چهره او نمایان بود، به حضور پدرش رسید رسول خدا (صلى الله علیه وآله) وقتى این حالت را مشاهده کرد، دستهایش را به سوى آسمان بلند نمود و گفت: خدایا! گرسنگى فرزندم را به سیرى تبدیل نما و وضع او را سامان بده....

»»» ادب و ایثار حضرت زهراء علیها السلام به حدی بود که گرسنگی خود و فرزندانش را از حضرت امیر علیه السلام پنهان می کرد ؛ چرا که می دانست او در مضیقه است و می ترسید که از او تقاضایی کند که توان برآورده کردنش را نداشته باشد لذا سختی خود و راحتی همسرش را ترجیح می دادند......


منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ، حلیمه صفری ، صفحه ی ١٠٢ ،١٠٣