متأسفانه با تبلیغات گسترده ی غربی ها که حتی در تلویزیون رسمی کشوهای اسلامی رسوخ کرده و فرهنگ غرب را مجانا ترویج می دهند ، سبک زندگی غربی که مبنی بر لذت هر چه بیشتر دنیوی و آزادی حیوان گونه جنسی و غیر آن (که واقیتش چیزی جز بردگی نیست) در جامعه در پسران و دختران مسلمان به طور خفیف نمایان شده بالاخص دختران ؛ مسأله ی حجاب در این مورد بیشتر مورد هجوم قرار گرفته است چرا که اگر حجاب دختران برداشته شود دیگر پسران بالاخص اگر التزام دینی زیادی ندارد ، تاب تحمل ندارند و انحراف عمیقی در جامعه ی اسلامی رخ میدهد ....


لطفا حدیث  زیر را بخوانید و اهمیت مسأله حجاب زنان را بیابید: 


رسول خدا (صلى الله علیه وآله) در شب معراج زنانى را مشاهده فرمود...


حضرت فاطمه از رسول خدا (صلى الله علیه وآله) خواستند که در مورد انها توضیح دهند : 


دخترم! آن زنى که به موهایش آویزان بود زنى بود که موهایش را از مردها نمى پوشاند، و آن کسى که به زبانش آویخته شده بود، شوهرش را اذیت مى کرد، و آن زنى که به پاهایش آویخته شده بود، بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون مى رفت و آن زنى که گوشت بدن خود را مى خورد، به خاطر آن بود که بدن خود را براى مردم آرایش مى کرد و آن زنى که به شکل سگ بود و آتش از پایینش وارد و از دهانش خارج مى شد، به خاطر آن بود که زنى آواز خوان و حسود بود و.......منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ، حلیمه صفری ، صفحه ی ٧٣ ،٧٤